Forskning om NIV vid KOL | ResMed Sverige

Forskning om NIV vid KOL

Läs om huvudresultaten från de senaste kliniska studierna och vilken inverkan de har på beslut om behandling och urval av patienter.

Vilka är de evidensbaserade fördelarna med NIV i hemmet för KOL-patienter?

HOT-HMV studienhot-hmv-study-graph

HOT-HMV studien1 har visat 51 % lägre risk för återinläggning på sjukhus eller dödsfall hos patienter med KOL med hyperkapni och hypoxi som behandlas med noninvasiv ventilation och syrgasbehandling i hemmet.

 

Huvudresultat från HOT-HMV

mortality-death-hospital-icon

51 % lägre risk för återinläggning på sjukhus eller dödsfall

one-out-of-6-patients

6 patienter behöver behandlas för att undvika en återinläggning eller ett dödsfall under en 12-månadersperiod

hospital-readmission-icon

74 % lägre risk för återinläggning under de första 28 dagarna

lung-exacerbation-icon

Exacerbations frekvensen minskade med 34 %

Icon-HMV 5

Högtrycksventilation sänkte CO2-halten och behandlingen tolererades väl*

Kostnadseffektivitet för HOT-HMV-behandling

När utfallet av HOT-HMV-studien stod klart1 genomfördes en hälsoekonomisk analys för att bedöma kostnadseffektiviteten hos HOT-HMV jämfört med endast HOT bland KOL-patienter i Storbritannien med kvarstående hyperkapni efter en livshotande exacerbation.2

Analysen indikerar att sannolikheten för kostnadseffektivitet för HOT-HMV är 62 %, baserat på en betalningsvilja om 30 000 pund.

Köhnlein-studien

mortality-reduction-icon

Minskad mortalitetsrisk med 76 % över ett år med NIV3

Den här randomiserade, kontrollerade studien visade en signifikant förbättring av överlevnaden för stabila KOL-patienter med hyperkapni som fått effektiv NIV-behandling.

quality-of-life-icon

Bättre livskvalitet3

Med hjälp av frågeformuläret St George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ) visade studien också att patienter som behandlades med NIV upplevde en avsevärd förbättring av livskvaliteten

Vem och när: välja ut patienter som kan få NIV i hemmet

Patienter som återhämtar sig efter en KOL-exacerbation med akut andningssvikt (ska utvärderas 2-4 veckor efter att respiratorisk acidos försvunnit), samt patienter med kvarstående hyperkapni bör få NIV i hemmet.1

Stabila KOL-patienter med kronisk andningssvikt med hyperkapni kan också ha nytta av NIV-behandling i hemmet.3

Olika tidpunkter för initiering av NIV i hemmet kan förklara skillnaderna i utfall mellan olika studier.1,4

Flödesdiagram som visar urval av patienter för NIV-behandling i hemmet baserat på data från kliniska studier1,3

patient-selection-noninvasive-ventilation-COPD

GOLD-riktlinjerna

Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD)-riktlinjerna anger att NIV-behandling i hemmet kan ge förbättrad överlevnad utan inläggning hos vissa patienter som nyligen varit inlagda på sjukhus, framför allt hos patienter med uttalad, kvarstående hyperkapni dagtid (PaCO2 ≥52 mmHg’, evidensnivå = B).5

niv-i-hemmet-gold-riktlinjer

ERS-riktlinjerna 

En tvärvetenskaplig arbetsgrupp inom ERS har publicerat evidensbaserade rekommendationer som stödjer användning av LTH-NIV under vissa omständigheter för att förbättra hälsorelaterade resultat genom att använda fasta tryckinställningar och sänka koldioxidhalten hos KOL-patienter med kvarstående andningssvikt med hyperkapni.6

 • Användning av långtids-NIV i hemmet vid stabil hyperkapnisk KOL;
 • Användning av långvarig NIV i hemmet hos KOL-patienter efter en KOL-exacerbation som kräver akut NIV;
 • Användning av NIV-inställningar som syftar till en minskning av koldioxid;
 • Användning av fast tryckstöd som förstahandsval av ventilatorläge.

Behandling av KOL-patienter med NIV i hemmet: bästa praxis

Ett av de huvudsakliga målen med NIV i hemmet bör vara att åtgärda de förhöjda arteriella koldioxidhalterna.7

Kliniska data visar att högre inspiratoriska tryck som ges i syfte att sänka förhöjda koldioxidhalter bidrar till goda resultat av NIV-behandling i hemmet.1,3

Högintensiv NIV-behandling förefaller inte ge negativa effekter på följsamhet, sömnkvalitet eller livskvalitet.8

Monitorering av patienter

Monitoreringen av patienter kan utföras med telemedicinteknik som ger tillgång till ventilatordata, synkronisering mellan patient och ventilator, transkutan blodgasmätning och andra viktiga parametrar. Noggrann monitorering är mycket viktigt för patienter som påbörjat högintensiv NIV-behandling.

[Webbinarium] NIV i hemmet för stabila KOL-patienter: HUR och VARFÖR?

ResMed-COPD-patient-ventilation-noninvasive-home-mobile

Med över 20 års erfarenhet inom området icke-invasiv ventilation utforskar professor Windisch behandlingens utveckling från tidiga negativa studier med lågintensiv tryckventilering till dagens evidensbaserade metod för att förbättra överlevnaden och livskvaliteten hos patienter med stabil hyperkapnisk KOL.

Stöd för forskningsinitierade studier

ResMed tror på att stödja etisk, oberoende klinisk forskning som bedrivs av kvalificerade tredjepartsutredare.

 

* Vilket framgår av resultaten för livskvalitet och compliance efter 3 och 6 månader

Referenser:

 1. Murphy P et al. Effect of Home Noninvasive Ventilation With Oxygen Therapy vs Oxygen Therapy Alone on Hospital Readmission or Death After an Acute COPD Exacerbation. A Randomized Clinical Trial, JAMA. Published online May 21, 2017. doi:10.1001/jama.2017.4451.
 2. Murphy PB et al. Cost-Effectiveness of Home Oxygen Therapy-Home Mechanical Ventilation (HOT-HMV) for the Treatment of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) with Chronic Hypercapnic Respiratory Failure Following an Acute Exacerbation of COPD in the United Kingdom (UK). American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 2018;197:A2517.
 3. Köhnlein T, et al., Non-invasive positive pressure ventilation for the treatment of severe stable chronic obstructive pulmonary disease: a prospective, multicentre, randomised, controlled clinical trial. Lancet Respir Med 2014;2:698-705.
 1. Struik FM, et al. Nocturnal non-invasive ventilation in COPD patients with prolonged hypercapnia after ventilatory support for acute respiratory failure: a randomised, controlled, parallel-group study. Thorax 2014;69:826-34.
 2. Vogelmeier DF, et al. Global strategy for diagnosis, management, and prevention of COPD. Am J Respir Crit Care Med 2017;195:557-82.
 3. Ergan B, Oczkowski S, Rochwerg B, et al. European Respiratory Society Guideline on Long-term Home Non-Invasive Ventilation for Management of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Eur Respir J 2019; in press (https://doi.org/10.1183/13993003.01003-2019).
 4. Nocturnal non-invasive positive pressure ventilation for COPD. Windisch W et al. Expert Rev Respir Med. 2015 Jun; 9(3):295-308.
 5. Dreher M, et al. Noninvasive ventilation in COPD: impact of inspiratory pressure levels on sleep quality. Chest 2011;140:939-45.