Läs mer om ResMeds kontroll av leveranskedjan | ResMed Sverige

Leveranskedja

Flygfoto av lastfartyg

Vi har fastställt våra förväntningar på våra leverantörers miljöarbete i ResMeds leverantörsmanual.

Vi belönar våra leverantörer enligt vårt bedömningssystem om de är certifierade enligt en miljöstandard (t.ex. ISO 14001).

Vi genomför regelbundet kvalitetskontroller av leverantörernas anläggningar, bl.a. av miljörelaterade aspekter.

Våra leverantörer förväntas bland annat att

upprätta och överlämna aktuell, spårbar information för varje enskilt (homogent) material, på begäran;

uppfylla kraven i direktivet om begränsning av användning av vissa farliga ämnen (RoHS). RoHS-överensstämmelsen verifieras som en del av godkännandeprocessen för alla nya komponenter och vid ändringar av befintliga komponenter;

tillhandahålla original som tagits fram före RoHS, eller, på begäran, alternativa RoHS-överensstämmande delar;

uppfylla kraven från Health Canada på deklaration av DEHP (finns i flexibel PVC) eller BPA (finns i polykarbonat);

uppfylla kraven i Europeiska unionens förordning från 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH) för farliga ämnen.