Skydd av patientdata | ResMed Sverige

Patienthälsodata bidrar till bättre livskvalitet

Patienthälsodata är ett kraftfullt verktyg i en digital vårdmiljö som är under snabb utveckling. Det driver förändringar i patientsäkerhet, kvalitet och produktprestanda som annars inte skulle kunna uppnås.

Patienthälsodata har antagligen redan förbättrat din livskvalitet. En behandling som du använder kanske har blivit säkrare eller mer effektiv. Du kanske har kunnat delta i ett besök på distans när du inte har kunnat gå hemifrån, eller så har du bett om en ordination online. Du kanske använder din smartphone för att hålla koll på din hälsa, eller låter vårdpersonal dela dina journalanteckningar så att din vård blir bättre?

Fördelarna med patienthälsodata är uppenbara, men det väcker också frågor. Hur lagras informationen på ett säkert sätt? Hur skyddas dina personuppgifter? Hur sker åtkomst och analys – och vem gör det? Och hur kan du vara säker på att dessa dataåtgärder verkligen är till nytta för patienter som du – både nu och i framtiden?

Hur patienthälsodata kan förbättra patientvården

Patienthälsodata är ett mycket kraftfullt verktyg i en digital vårdmiljö som utvecklas snabbt. Det driver utvecklingen framåt inom säkerhet, kvalitet och produktprestanda på ett unikt sätt. Koncept som onlinekonsultationer, distansmonitorering och delade digitala journaler har tagit steget från science fiction till människors vardag. Förordningen om medicintekniska produkter (MDR) är en EU-förordning som ålägger tillverkare av medicintekniska produkter att samla in, registrera och analysera data under hela produktens livslängd, i syfte att kontinuerligt förbättra enhetens kvalitet, användbarhet, säkerhet och prestanda.

Vi på ResMed strävar efter att upprätthålla höga standarder vad gäller efterlevnad av lagar och regler, datasäkerhet och patientsekretess. Vi vill vara transparenta i hur vi samlar in, lagrar, använder och skyddar patienthälsodata. Och vi vill att du ska förstå varför patienthälsodata är så viktigt för oss alla.

Patienthälsodata från verkligheten som har samlats in från apparater har tillsammans med klinisk forskning blivit en av de viktigaste faktorerna för att driva förändringar inom vården. Och precis som klinisk forskning lyder patientdata under strikta regler och standarder som vi på ResMed är stolta över att leva upp till. För att hålla dina data säkra implementerar vi strikta säkerhetslösningar och sekretessprotokoll och efterlever relevanta regler och de främsta oberoende certifieringsstandarderna. Vi följer upp hur våra produkter och lösningar fungerar i verkligheten för att se till att de är högkvalitativa, säkra och användarvänliga. Vi använder digital teknik för att arbeta innovativt och snabbt bidra till en bättre patientvård, vilket främjar responsiv vård, goda resultat och positiva erfarenheter.

Bättre data ger bättre vård

Om vi tar sömnapné som exempel har det visat sig att endast 52 % av de patienter som påbörjar CPAP-behandling fortfarande följer den efter tre år1. Det är ett nedslående resultat, för även de 48 % som avbryter behandlingen har ju ordinerats CPAP-behandling för att de behöver det. Obehandlad sömnapné medför risker för allvarliga hälsoproblem, och det påverkar även dina relationer2, din energinivå och ditt humör3.

Skulle patienthälsodata kunna bidra till att fler fortsätter med CPAP-behandlingen? Svaret är ”ja”, om tillräckligt många patienter deltar. Data från en patient kan hjälpa vårdgivaren att ge just den personen rätt vård. Data från tiotusentals patienter kan hjälpa företag att utveckla bättre produkter och lösningar som höjer vårdkvaliteten för alla.

Genom att samla in verklighetsdata från CPAP-apparater och ventilatorer för icke-livsuppehållande behandling kan vi på ResMed få mer kunskap om hur patienter upplever sin behandling och hur de hanterar sin sjukdom. Därmed kan vi utveckla apparater som ger bättre teknisk prestanda, användbarhet och funktionalitet, vilket i sin tur förbättrar patientupplevelsen och bidrar till att fler fortsätter med behandlingen på lång sikt. För dig kan det innebära att du känner dig gladare och mer energifylld så att du kan göra sådant du älskar.

Dina patienthälsodata kan också bidra till att din vårdkvalitet blir bättre. Med ResMeds distansmonitoreringslösning AirView kan dina vårdgivare få tillgång till och tolka hälsodata från din behandlingsapparat, justera inställningarna och felsöka eventuella problem som uppstår. Om de upptäcker något problem kan de se till att du snabbt får den behandling och support du behöver.

*När den funktionaliteten är tillgänglig

Hur samlar vi in dina patienthälsodata i Europa?

Hur säkra är dina patienthälsodata?

Vi strävar efter att hålla dina patienthälsodata säkra och skyddade, och att skydda dina konfidentiella uppgifter.

Det gör vi med hjälp av följande åtgärder:

Kryptering av patientdata vid alla steg i processen, hela vägen från att de skickas från din apparat till hosting-leverantören för hälsodata.

Implementering av tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa datasäkerhet vid varje given tidpunkt.

Vi försäkrar oss om att strikta juridiska avtal finns på plats innan några data överförs och innan någon dataåtkomst sker.

Vi använder en oberoende granskningsprocess för att försäkra oss om att vi använder patientdata på ett korrekt sätt. 2021 fick ResMed dubbla HDS/ISO 27001-certifieringar för AirView och myAir: ett tydligt bevis på vårt åtagande om säker databehandling och -hosting. Dessa certifieringsstandarder, som verifieras genom oberoende revision, säkerställer också att våra team och system arbetar och fungerar enligt de högsta standarderna.

Vi samarbetar med molntjänst- och datacenterföretag i världsklass som håller samma höga standarder som vi inom dataskydd, säkerhet, sekretess och åtkomstkontroll. Det gör att vi kan utnyttja ny digital teknik för att kontinuerligt åstadkomma förbättringar inom patientvård, produktkvalitet och -prestanda och skapa värde för våra kunder.

I bruksanvisningen hittar du relevant information angående varningar och försiktighetsåtgärder som ska beaktas innan produkten tas i bruk och under tiden den används.

Referenser:

  1. Pépin J-L, Bailly S, Rinder P, Adler D, Szeftel D, Malhotra A, Cistulli PA, Benjafield A, Lavergne F, Josseran A, Tamisier R, Hornus P, on behalf of the medXcloud Group. CPAP Therapy Termination Rates by OSA Phenotype: A French Nationwide Database Analysis. Journal of Clinical Medicine. 2021; 10(5):936. https://doi.org/10.3390/jcm10050936
  2. Cho, Wook J. och Jeanne F. Duffy. Sleep, Sleep Disorders, and Sexual Dysfunction. World J Mens Health,37(3): 261-275.
  3. Osman, Amal M., et al. Obstructive Sleep Apnea: Current Perspectives. Nature and Science of Sleep, 2018. 10: 21-34.