Ordlista om respiratoriska tillstand | ResMed Sverige

Ordlista

Vår ordlista innehåller begrepp som ofta används i samband med produkter och funktioner på vår webbplats och våra tjänster.

A  B  C  E  F  G  H  I  K  L  M  N  O  P  R  S  T  V Ö

A

AAV (anti-afyxiventil)
AAV är en säkerhetsfunktion som finns på alla ResMeds helmasker. Om behandlingsapparaten slutar tillföra luft av någon anledning (t.ex. på grund av strömavbrott) gör AAV att du kan andas rumsluft istället för utandningsluft som kan ha ansamlats i masken.

AHI (apné-/hypopné-index )
AHI uppmäts under en sömnstudie och anger hur många apnéer och hypopnéer du har under en timme.
Se också: Apné; Hypopné

Användning
Med användning menas den tid som du använder och får behandling med apparaten. Värdet kan användas för att bedöma hur hög följsamheten till behandlingen är.
Se också: Följsamhet

APAP (automatiskt positivt luftvägstryck)
Medan CPAP (kontinuerligt positivt luftvägstryck) tillför luft med ett fast tryck är APAP en typ av behandling som förändras automatiskt under natten (utifrån dina behov) så att endast det minimitryck du behöver tillförs hela tiden. Det innebär att trycket ökas enbart när du behöver det. APAP-behandling är möjlig med ResMeds produktserie AutoSet™.
Se också: CPAP; AutoSet

Apné
”Apné” betyder bokstavligen ingen andning eller andningsuppehåll i minst 10 sekunder under sömnen.
Se också: Sömnapné; Obstruktiv sömnapné (OSA); Central sömnapné (CSA); Blandad apné

ASV (adaptiv servoventilation)
ASV är en typ av PAP-behandling som används för att behandla en rad centrala andningsstörningar, t.ex. periodisk andning som Cheyne-Stokes respiration (CSR). Centrala andningsstörningar uppstår när kroppens naturliga andning har upphört även om luftvägarna är öppna.
Se också: Apné; Central sömnapné; Periodisk andning; Cheyne–Stokes respiration (CSR)

AutoSet™
AutoSet™ är namnet på ResMeds APAP-teknik, som kontinuerligt justerar det tillförda behandlingstrycket utifrån dina behov (från timme till timme, natt till natt eller årstid till årstid) så att du tillförs så optimalt och lågt behandlingstryck som möjligt. Det är kliniskt bevisat att AutoSet ökar komforten och följsamheten.

Andningsorgan
Andningsorganen är alla de organ i kroppen som hjälper dig att andas. Det består av de övre och de nedre luftvägarna.
Se också: Övre luftvägar; Nedre luftvägar

Andningsfrekvens
Avser andningsfrekvensen, uttryckt som antal andetag per minut.

 

A  B  C  E  F  G  H  I  K  L  M  N  O  P  R  S  T  V Ö

B

Befuktning/befuktare
Under behandling med positivt luftvägstryck värmer befuktningssystemet luften du andas när den lämnar apparaten. Detta gör att du slipper bli torr i näsan eller halsen, håller luftvägarna fuktiga (så att de inte torkar ut) och hjälper dig att hålla munnen stängd medan du sover. En befuktare kan ha en positiv effekt på hur behaglig behandlingen känns och hur positivt du upplever behandlingen. Resmeds befuktningsteknik kallas Climate Control.
Se också: Climate Control

Behandlingstryck
Behandlingstrycket ordineras av din vårdgivare eller sömnläkare. Det mäts i centimeter vattenpelare (eller cm H20). Den ordinerade inställningen bestämmer det lufttryck som tillförs av behandlingsapparaten. Om vårdgivaren t.ex. ordinerar ett behandlingstryck på 25 cm H2O är det det lufttryck som behövs för att hålla luftvägen öppen för att minimera eller undvika apnéer.
Se också: Tryck

Bilevelbehandling
Medan CPAP-behandling (kontinuerligt positivt luftvägstryck) tillför luft med ett fast tryck ger bilevelbehandling två olika trycknivåer:
• en högre trycknivå när du andas in
• en lägre trycknivå när du andas ut.
Det gör det lite enklare att andas ut mot lufttrycket. ResMed tillhandahåller bilevelbehandling i vår VPAP-produktserie.
Se också: VPAP; CPAP

Blandad apné
Detta är en blandning av obstruktiv sömnapné, där det finns en blockering (eller obstruktion) i de övre luftvägarna, och central sömnapné, där andningsfunktionen saknas.
Se också: Central sömnapné (CSA); Obstruktiv sömnapné (OSA), Nedre luftvägar

BMI (Body Mass Index)
BMI beräknas utifrån vikt och längd, och används för att bedöma om du är normalviktig, överviktig eller underviktig utifrån ditt biologiska kön och din längd.

Bröstkorgsdeformitet
En bröstkorgsdeformitet påverkar samarbetet mellan muskler och skelett runt bröstkorgen och andningsorganen (dvs. de organ i kroppen som hjälper dig att andas).

 

A  B  C  E  F  G  H  I  K  L  M  N  O  P  R  S  T  V Ö

C

Climate Control
Detta är namnet på ResMeds befuktningsteknik. Climate Control är ett system för behaglig befuktning som skyddar mot kondensbildning utan att för den skull påverka befuktningen. Genom att kombinera en ClimateLine™ uppvärmd luftslang med Climate Control-systemet hålls luften i slangen dessutom varm under hela natten. Det ger en jämn befuktning och temperatur, även när omgivningsförhållandena förändras. Om du vill aktivera Climate Control behöver du en S9-behandlingsapparat, en H5i™ uppvärmd befuktare och en ClimateLine™ uppvärmd luftslang.
Se också: Befuktning; Kondensbildning

CO2-transport
Vid normal andning andas du in syre och andas ut koldioxid (eller CO2). Men när du använder en behandlingsmask kan en del av koldioxiden stanna kvar i masken, och därför behöver alla masker en funktion som transporterar ut koldioxid från masken så att du inte återinandas för mycket av den.

CompSA (komplex sömnapné)
Komplex sömnapné är en form av sömnapné där centrala apnéer kvarstår (eller växer fram) vid försök att behandla obstruktiv apné med CPAP (kontinuerligt positivt luftvägstryck) eller bilevelbehandling.
Se också: Apné; Obstruktiv sömnapné; CPAP; Bilevel

CPAP (kontinuerligt positivt luftvägstryck)
CPAP är en typ av behandling som tillför tryckluft med ett fast tryck under natten så att dina luftvägar hålls öppna och du inte slutar andas i sömnen (dvs. får en apné). Detta är en lämplig behandling för obstruktiv sömnapné (OSA).
Se också: Apné; Sömnapné; Obstruktiv sömnapné (OSA); APAP; VPAP

CSA (central sömnapné)
Vissa apnéer orsakas av en blockering (eller obstruktion) i de övre luftvägarna, men central sömnapné beror på att andningen upphör trots att luftvägarna är fria (inte blockerade). Även om luftvägarna är fria upphör den naturliga andningen eftersom kommunikationen mellan hjärnan och kroppen inte fungerar.
Se också: Apné; Obstruktiv sömnapné (OSA)

 

A  B  C  E  F  G  H  I  K  L  M  N  O  P  R  S  T  V Ö

E

Easy-Breathe-teknik
Detta är namnet på Resmeds teknik för jämn lufttillförsel, som härmar ditt naturliga andningsmönster på ett intelligent sätt. Här ingår Easy-Breathe-motorn, som sänker ljudet från apparaten till en viskning, så att du (och din partner) får en tyst och rofylld sovmiljö.

EPR (trycklättnad vid utandning)
EPR är en funktion i ResMeds sömnbehandlingsapparater som skonsamt sänker trycket som tillförs när du andas ut. Det gör det enklare att andas ut mot lufttrycket.

Expiration
Avser att andas ut, antingen naturligt (automatiskt) eller mekaniskt (med hjälp av en behandlingsapparat eller ventilator).

 

A  B  C  E  F  G  H  I  K  L  M  N  O  P  R  S  T  V Ö

F

Flöde
Med flöde menas vanligtvis den luftström som når dina lungor när du andas (antingen naturligt eller med hjälp av en behandlingsapparat).

Flödesbegränsning
Detta avser en händelse som begränsar luftflödet till kroppen, på grund av en blockering (eller obstruktion) i de övre luftvägarna.

Följsamhet
Det här en term som används för att beskriva hur väl du följer den rekommenderade behandlingen. Om du har hög följsamhet innebär det att du följer behandlingen som rekommenderat och får effekt av behandlingen. Om du har låg följsamhet följer du inte behandlingen som rekommenderat och får inte heller effekt av den.

 

A  B  C  E  F  G  H  I  K  L  M  N  O  P  R  S  T  V Ö

G

Genererad ljudnivå
Avser ljud som genereras av behandlingsutrustningen, t.ex. ljudvibrationer du kan känna i slangen.
Se också: Hörbar ljudnivå

 

A  B  C  E  F  G  H  I  K  L  M  N  O  P  R  S  T  V Ö

H

Helmasker
Helmasker är en typ av mask som används vid behandling med positivt luftvägstryck. Helmasker täcker både näsan och munnen.
Se också: Näskuddemasker; Näsmasker.

Hypopné
Hypopné är en delvis blockering av luftvägen. Under en hypopné är andningen ytlig och 50 % lägre än baslinjeandningen med partiell obstruktion i de övre luftvägarna under minst 10 sekunder.

Händelse
Detta är ett begrepp som används för att beskriva en apné eller hypopné som uppstått.

Hörbar ljudnivå
Avser det ljud som behandlingsutrustningen genererar, dvs. det ljud som kan höras i rummet.
Se också: Genererad ljudnivå

 

A  B  C  E  F  G  H  I  K  L  M  N  O  P  R  S  T  V Ö

I

Inandning
Avser att andas in, antingen spontant (automatiskt) eller mekaniskt (med hjälp av en behandlingsapparat eller ventilator).

Inandningstryck
Avser det tryck som tillförs under inandning.
Se också: Inandning; Tryck

Inandning (Ti)
Avser den tid (i sekunder) som du andas in (dvs. hur länge det tar för luften att flöda in i lungorna).
Se också: TiControl

Intubation
En medicinsk procedur där en slang förs ned i halsen så att du kan tillföras syre.
Se också: Invasiv ventilation

Invasiv ventilation; Invasiv behandling
Avser en metod för ventilation som kräver att något förs in i kroppen för att du ska få hjälp att andas. Detta kan vara via intubation (då en slang förs ned i halsen) eller trakeostomi (då ett snitt görs i halsen till luftstrupen). Noninvasiv ventilation å andra sidan innebär att inget behöver föras in i kroppen för att du ska kunna tillföras luft. Istället tillförs luft via en mask som du placerar över munnen och/eller näsan.
Se också: Trakeostomi; Intubation; Noninvasiv ventilation

Intelligent tryckstöd med garanterad volym (iVAPS)
iVAPS är en behandlingsfunktion med garanterad volym som finns på några av Resmeds ventilatorer. För att säkerställa att du får rätt ”volym” luft som behövs för behandlingen övervakar iVAPS om luften flödar in eller ut ur lungorna, mängden luft som flödar och hur mycket luft du behöver för nästa andetag på ett intelligent sätt.
Se också: Volym

 

A  B  C  E  F  G  H  I  K  L  M  N  O  P  R  S  T  V Ö

K

KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom)
KOL är en lungsjukdom som utvecklas över tid, och som främst beror på cigarettrökning, luftföroreningar eller exponering för kemikalier eller damm.

Kondensbildning
Kondensbildning avser när det bildas vattendroppar eller fukt i slangen eller masken. Om det blir för kallt i sovrummet på natten minskar mängden vattenånga som luften kan bära vilket leder till att kondens bildas i slangen. Detta kan leda till problem under PAP-behandling. Med en befuktningslösning som ResMeds Climate Control kan risken för kondensbildning minimeras.
Se också: Befuktning; Climate Control

 

A  B  C  E  F  G  H  I  K  L  M  N  O  P  R  S  T  V Ö

L

Latexfri
Alla ResMeds masker är latexfria.

Läckage; läcker, luftläckage eller dåligt läckage
Med läckage menas luft som försvinner (eller läcker) ut ur masken på grund av olika problem, t.ex. fel maskstorlek, att masken inte monterats eller tillpassats korrekt eller att masken är sliten och behöver bytas.

Luftvägar, nedre
Andningsorganen är alla de organ i kroppen som hjälper dig att andas. Luftstrupen och lungorna är de nedre luftvägarna. De nedre luftvägarna ligger skyddade i brösthålan, där även hjärtat finns.
Se också: Övre luftvägar; Andningsorgan; Maskläckage

Luftvägar, övre
Näsan, halsen och svalget utgör de övre luftvägarna.
Se också: Nedre luftvägar; Andningsorgan

 

A  B  C  E  F  G  H  I  K  L  M  N  O  P  R  S  T  V Ö

M

Minutventilation
Avser den luftvolym som andas in (eller ut) under en period på 60 sekunder.

Munläckage
Avser luft som försvinner (eller läcker) ut ur munnen under behandling med positivt luftvägstryck. Detta inträffar när du andas genom munnen istället för genom näsan, och munnen inte täcks av en behandlingsmask.

 

A  B  C  E  F  G  H  I  K  L  M  N  O  P  R  S  T  V Ö

N

Näsmasker
Näsmasker är en typ av mask som används vid behandling med positivt luftvägstryck. Näsmasker täcker endast näsan.
Se också: Näskuddemasker; Helmasker

Näskuddemasker
Näskuddemasker är en typ av mask som används vid behandling med positivt luftvägstryck. Näskuddarna vilar i näsborrarna för en skonsam täthet. De här maskerna har minimal kontakt med ansiktet och är mer diskreta än näs- eller helmasker.
Se också: Näsmasker; Helmasker

NMD (neuromuskulär sjukdom)
Avser en rad sjukdomar och tillstånd som påverkar musklerna. Detta kan bero på musklerna själva eller nerverna i musklerna.

Noninvasiv ventilation (NIV)
NIV är ett noninvasivt sätt att tillföra luft till andningsorganen för att hjälpa dig att andas. Med NIV tillförs tryckluft från en liten apparat som står på nattduksbordet till en mask som du har i ansiktet. Det krävs inga ingrepp och inga komponenter behöver föras in i kroppen.
Se också: Invasiv ventilation

Non-REM-sömn
Sömncykeln består av två återkommande sömnstadier: REM (snabba ögonrörelser) och NREM (inte snabba ögonrörelser). Båda stadierna är viktiga för olika funktioner i kroppen.
Se också: REM

Noninvasiv ventilation med positivt tryck (NPPV)
Kallas även noninvasiv ventilation.
Se också: Noninvasiv ventilation (NIV)

 

A  B  C  E  F  G  H  I  K  L  M  N  O  P  R  S  T  V Ö

O

OSA (obstruktiv sömnapné)
OSA är den vanligaste typen av sömnrelaterade andningsstörningar (SDB). OSA innebär att det uppstår en apné eller hypopné på grund av en fullständig eller delvis blockering (eller obstruktion) av de övre luftvägarna.
Se också: Apné; SDB; övre luftvägar; hypopné

Oximeter
En oximeter eller pulsoximeter är en liten sensor som kläms fast på fingertoppen för att mäta puls och syremättnad. Den används vanligtvis tillsammans med en apparat för sömnregistrering i hemmet, t.ex. ResMeds ApneaLink Plus.
Se också: Puls; syremättnad

 

A  B  C  E  F  G  H  I  K  L  M  N  O  P  R  S  T  V Ö

P

Periodisk andning
Med periodisk andning menas ett ojämnt andningsmönster under natten. Under periodisk andning finns det perioder under andningscykeln då andningen är djup och sedan ytlig, vilket kan leda till en central apné (då du slutar andas i mer än 10 sekunder), även om luftvägarna inte är blockerade.
Se också: Apné; Central sömnapné (CSA)

Puls
Avser antalet hjärtslag under en tidsperiod på 60 sekunder. Pulsen kan mätas med en oximeter.
Se också: Oximeter

Polysomnografi (PSG)
Detta är ett test som används för att monitorera sömn. Resultatet från en PSG kan användas för att bedöma sömnens kvalitet och sannolikheten för att du har en sömnstörning.

 

A  B  C  E  F  G  H  I  K  L  M  N  O  P  R  S  T  V Ö

R

Ramp
Ramp är avsett att göra behandlingen mer behaglig, så att du kan mjukstarta behandlingen på kvällen. PAP-apparaten startar med ett lägre tryck än det ordinerade och rampar upp långsamt till fullt behandlingstryck under maximalt 45 minuter. Det ger dig tid att somna eller vänja dig vid att andas med utrustningen på innan trycket når den ordinerade inställningen.
Se också: Behandlingstryck

REM-sömn
Sömncykeln består av två återkommande sömnstadier: REM (snabba ögonrörelser) och NREM (inte snabba ögonrörelser). Båda stadierna är viktiga för olika funktioner i kroppen.
Se också: Non-REM-sömn

ResScan
ResScan är namnet på ResMeds PC-baserade programvara för datahantering. Det är den programvara som vårdgivare, sjukvårdpersonal och utrustningsleverantörer kan använda för att ladda ned behandlingsinformation för att utvärdera hur behandlingen fortskrider.

A  B  C  E  F  G  H  I  K  L  M  N  O  P  R  S  T  V Ö

S

SDB (sömnrelaterad andningsstörning)
SDB är ett begrepp som används för att beskriva en rad tillstånd där en person har problem med att andas eller slutar andas i sömnen. Kallas även också ”sömnapné”.
Se också: Sömnapné

Syrgasbehandling
En behandling där syre tillförs via en slang för att hjälpa dig att andas.

Sättningstid; Ramp
Se: Ramp

Sömnapné
Detta är det vanliga begreppet för en rad tillstånd där du slutar andas när du sover. Sömnapné kallas även ibland sömnrelaterade andningsstörningar (SDB).
Se också: SDB

Snarkningsindex
Snarkningsindex registreras och sammanställs under en sömnstudie. Det baseras på kraften i tryckvågorna som snarkningarna producerar under studien.

 

A  B  C  E  F  G  H  I  K  L  M  N  O  P  R  S  T  V Ö

T

TiControl
Detta är namnet på en unik funktion som finns på ResMeds VPAP™ bilevelapparater. Med TiControl™ kan vårdgivaren ställa in lägsta och högsta inspirationstid så att det avspeglar ditt andningsmönster.
Se också: Inandning (Ti)

Tidalvolym
Avser den luftvolym som du andas in och ut i ett andetag, när du befinner dig i vila (vid inaktivitet).

Trakeostomi
Detta är ett kirurgiskt ingrepp, där ett snitt görs i halsen för att kunna föra in en slang till luftstrupen. Genom slangen kan luft tillföras direkt till andningsorganen.
Se också: Invasiv ventilation

Tryck
Behandlingsapparater mäter den kraft med vilken luft tillförs i en tryckenhet (t.ex. centimeter vattenpelare, eller cm H2O). Om vårdgivaren t.ex. ordinerar ett behandlingstryck på 25 cm H2O är det det lufttryck som behövs för att hålla luftvägen öppen för att minimera eller undvika apnéer.
Se också: Behandlingstryck

Tryckport
Avser ställen på masken där syrgasslangar och/eller tryckslangar kan anslutas direkt till masken, så att syrgas och tryck kan monitoreras.

Täthet (eller god täthet)
Masken behöver sluta tätt mot ansiktet för att du ska få full effekt av behandlingen. God täthet innebär att lufttrycket som tillförs fördelas jämnt och behagligt, och inte läcker ut från masken. Du vet att tätheten är bra när masken sitter tätt men inte hårt mot ansiktet och vid huvudbandet. Om du hör eller känner att luft pyser ut vid masken (dvs. läcker) är masktätheten inte bra. (Kontrollera att du har rätt masktyp för din ansiktsform, rätt maskstorlek och att masken är korrekt tillpassad.)

 

A  B  C  E  F  G  H  I  K  L  M  N  O  P  R  S  T  V Ö

V

Ventilation
Avser processen med att få in och ut luft i och ur lungorna. Detta sker antingen spontant, dvs. genom automatisk andning, eller mekaniskt, med hjälp av en ventilator. Med en ventilator tillförs luft antingen noninvasivt (via en mask över munnen och/eller näsan) eller invasivt (via en trakeostomi) innan den transporteras ut igen.
Se också: Invasiv ventilation; Noninvasiv ventilation; Trakeostomi

VPAP
VPAP är namnet på ResMeds bilevelteknik, som tillför behandlingstryck på två olika nivåer.
Se också: Bilevelbehandling; Behandlingstryck

Volym
Volym avser mängden luft som tillförs i milliliter (ML) eller liter (L).

 

A  B  C  E  F  G  H  I  K  L  M  N  O  P  R  S  T  V Ö

Ö

Överdriven dagtrötthet
Överdriven dagtrötthet är ett tillstånd när du känner dig konstant trött och energilös under dagen, även om du tycker att du har sovit tillräckligt.